INTERRILATOJ EN LA MONDO
 PRI TURISMO

2006 VIZITADO EN ĈINIO EL ĈIRKAŬMONDA VOJAĜADO PER ESPERANTO

 Ĉi-foja vizitado en Ĉinio estas la etapo el ĉirkaǔmonda vojaĝado per Esperanto 2006 jare.

 Laŭ la invito kaj aranĝo de Hefei Verdstelo Esplora Instituto pri Turismo (HVEIT),pola 13-kapa grupo gvidita de f-ino Agnieszka,magistreca studento de AIS-a Esperanta Turisma Fako travojaĝis Shanhajon,Suzhoŭon,Nankinon,Hefejon,Pekinon kaj Tibeton ekde la 13-a ĝis la 30-a de oktobro,2006. S-ro Stefan kaj s-ino Barbara kune kun nia Esperantaj aranĝoj jam kunvojaĝis Ĉinion respektive en novembro 2002 kaj en majo 2006. Pitoreska Ĉinio kaj gastamaj ĉinaj esp-istoj profunde impresis ilin,tial ili deziras refoje partopreni en nia Esperanta vojaĝado tra Ĉinio. Direktoro de HVEIT,s-ro LIU Jianguo akompanis,aranĝis la tutan vojaĝadon en Ĉinio kaj faris la interpretadon por la grupo.

 De la 13-a ĝis la 16-a okt.,Shanhajo. S-inoj Barbara kaj Kowalowka el la grupo anticipe duope atingis Shanhajon. Ilin akceptis nia shanhaja esp-istino,s-ino XU ĉe shanhaja flughaveno,kaj akompanis ilin per la magneta ekspresa trajno unusole funkcianta en la mondo. Nur 7-8 minutan momenton tia trajno kun ili alvenis la urban kvartalon kaj sekve ili taksie atingis la rezervitan hotelon. Iomete paŭzinte en hotela ĉambro,ili ambaŭ stratumis por aĉeti.
Ankaŭ aliaj grupanoj gviditaj de f-ino Agnieszka atingis Shanhajon kaj mi renkontiĝis kun ili,aranĝis ilian enhoteliĝon,monŝanĝon kaj kun f-ino Agneszka interparolis la aranĝitajn programerojn en Shanhajo kaj aliaj urboj.
Dum la restado en Shanhajo,ni trarigardis la urban aspekton,faris fotadon en la urba placo, vizitis Muzeon de Shanhajo; vespere ni spektis la ambaŭbordajn ravajn pejzaĝojn kun buntecaj lampoj ĉe Huangpu rivero.
Shanhajo estas edeno por aĉeti,same ankaŭ por eksterlandanoj. La grupanoj promenis en la vivplena komerca kvartalo,vagis en la bazaro de Urba Templo. Ili ĝuis kaj la okuladon kaj la favoran aĉetadon.

 De la 16-a ĝis la 17-a okt.,Suzhoǔo. De Shanhajo la grupo busveturis al Suzhoǔo titolita kiel “Ĉiela edeno” kaj “Orienta Venecio”. Laŭ la rendevuo en nia hotelo nia malnova amikino,s-ino WANG Xue,kiu ofte akceptis kaj aranĝis la ekskursadon de fremdlandaj esp-istoj,intervidiĝis kun ni kaj gvidis nian grupon viziti Suzhoǔo Silk-fabrikon. En laborejo ni rigardis la tutan produktan procedon pri silko kaj spektis la belan prezentadon de modeloj kun silkaj vestaĵoj. Sekve,ni ekskursis en urbocentro kaj sate stratumis en la turisma bazaro.

 Alvenis al Suzhoǔo turisto,kiu certe devas viziti ĝardenkulturajn vidaĵojn. Ni vizitis Wangshi ĝardenon,kiu antikve estis privata kaj konstruiĝis antaŭ 800 jaroj en la epoko de Suda Song-dinastio. Tiu ĝardeno kvankam estas ne granda,tamen ja kolektis la eliton de stiloj de diversaj ĝardenoj,estas enlistigita de UNESKO kiel Heredaĵo de Monda Kulturo.

 De la 17-a ĝis la 18-a okt.,Nankino. Foririnte de Suzhoǔo ni daǔrigis nian veturadon al Nankino. Nia loĝejo estas lokita ĉe la bazaro de Konfucia Templo kun la atmosfero abunda je kulturo kaj komerco. En ĉiu pasinta fojo el la programeroj en Nankino estis aranĝita vizito de Memorhalo de Masakro pri la Krimo de Japana Armeo en Ĉinio,senescepte ankaŭ por ĉi fojo. Sed tre bedaŭrinde estas,ke la Memorhalo estas grandigata kaj riparata,pro tio fermita kontraŭ la publiko. Por ne perdigi la ŝancon sciigi al tiuj europanoj la veran historion de la agresado kaj masakro far japana armeo kontraŭ Ĉinio kaj ĉinoj,starante ekster la memorhalo mi devas simple rakonti al ili la krimon faritan de japana armeo. Vespere ni vizitis Konfucian Templon, antikvan Ŝtatan Ekzamenejon de Ming-dinastio, pejzaĝojn ĉe Qinhuai rivero kaj komercan kvartalon. La vespera kultura kaj komerca kvartalo ĉe Konfucia Templo fascinas turistojn.

 Nankino estis historie ĉefurbo en Ĉinio,pro tio estas postlasitaj multaj vizitindaj historiaj restaĵoj. Ni aranĝis la viziton de la Ruino de Malpermesita Urbo de Ming-dinastio. Kvankam la Malpermesita Urbo forbruliĝis kaj postlasis ne pompan ian konstruaĵon,nur kelkajn ŝtonajn piedestalojn,ŝtonajn blokojn kaj unu urbopordegon, tamen restigis la heredaĵon de la densa historio kaj riĉa kulturo,kio ja estas tre konforma al la intereso de fremdlandanoj. Sekve,ni vizitis Maŭzoleon por d-ro Sun-jet-sen kaj de tio europanoj plie konis tiun historian grandulon,Tri- Doktrinon pri Demokratio, Popola Rajto kaj Popola Vivo kreitan de d-ro Sun-jet-sen, Kuomintang Partion de Ĉinio kaj Respublikon de Ĉinio. Post tio la grupo buse trairis la urbon kaj alvenis la Unuan Pontegon de Yangzi rivero en Ĉinio – Nankino Yangzi Rivera Pontego kun ŝoseo kaj fervojo,kiu kunligas la fervojojn de Pekino ĝis Nankino kaj de Shanhajo ĝis Nankino,kaj ŝoseojn norde kaj sude de Yangzi rivero. Tiu pontego estas la grava trairejo de la Orienta Ĉinio,ankaŭ fama vidindejo.

 De la 18-a ĝis la 20-a okt.,Hefejo. Tra Nankino Yangzi Rivera Pontego nia grupo busveturis al Hefejo – la ĉefurbo de Anhui provinco. Antaǔ 20 jaroj,Anhui provinco estis unu el Esperanto-centroj en Ĉinio,kulturis ĉ. cent-mil esp-istojn kaj Hefejo estis tiam la grava instrua bazloko pri Esperanto en Ĉinio. Kiam nia grupo alvenis al la rezervita hotelo,la lokaj esp-istoj jam estis tie por renkontiĝi kun la grupo. Niaj s-anoj akompanis niajn grupanojn viziti faman Baogong ĝardenon kaj Baogong Templon. Tiun templon kaj la personon pri Baogong kelkaj grupanoj jam iomete sciis,ĉar en Pollando ili vidis la filmon pri Hefejo,kiu enhavas la paragrafon pri Baogong Templo kaj Lordo Baogong,dissenditan de TV de Pollando, faritan de pola esp-isto kameraa ĵurnalisto de tiu TV kun hefeja esp-isto. Elirinte de Baogong Templo kaj aranĝite de niaj s-anoj la grupo spektis la prezentadon de Taiji Konfuo – kvintesenco de ĉina kulturo,kio tre interesas ilin,do ankaǔ ili lernis de la instruisto kelkajn ekzercomovojn de Taiji Konfuo. Ĉiuj vizitis ankaǔ la urban parkon – Ĝojo Parko,kiu estis antikve batalejo en la epoko de Tri Regnoj de Orienta Han-dinastio antaǔ 1800 jaroj kaj tie ĝuis la belan pejzaĝon.

 Ni alvenis al la nova urbo de Hefejo por viziti la modernan Eǔropeskan Ĝardenon, kie la konstruaĵoj,ĝardeno kaj placo diversaj estas kontruitaj laǔ la stiloj de eǔropaj landoj,la vizitantoj kvazaǔ estus en Eǔropo. Vere tie estas la alispeca spektaklo.
 Hefejo estas unu el kvar bazlokoj pri scienco kaj edukado en Ĉinio,posedas ĉ. 100 altlernejojn. Hefei Universitato de Teknologio estas grava altlernejo en Ĉinio,ankaǔ estas ofte vizitata de eksterlandaj esp-istoj laǔ nia aranĝo,ĉar ĝi havas ne nur belajn vidaĵojn,sed ankaǔ lernantojn de Esperanto,Esperantan organizon kaj fiksan terenon por propagandi Esperanton,kaj ĉiujare funkciigas Esperantan kurson kiel la nedevigan jam pli ol 20 jarojn. Nia grupo vizitis la novan parton de tiu universitato situantan en la Universitata Urbo kaj tie konversaciis kun la studentoj.

 Laŭ la invito de la loka amatora danc-ensemblo kaj aranĝite de lokaj s-anoj niaj grupanoj partoprenis en la amuza vespero okazigita de ili. Ili trinkis teon, drinkis, kantis kaj dancis kune. La etoso estas ĝojiga kaj agrabla kaj ĉiuj estas plenridaj kaj kontentaj. Tio ja estas la ĉarmo de Esperanto-turisma aranĝo ol kiel la kutima turisma aranĝo.
Je la vespero de la 20-a okt. la grupo entrajniĝis al Pekino.

 De la 21-a ĝis la 23-a okt., Pekino. Antaŭtagmeze ni atingis Pekinon kaj pekinaj esp-istoj s-ino JIANG kaj s-ro XUE renkontiĝis kun ni ĉe la elirejo de la trajna stacidomo. Ni kune alvenis al la hotelo rezervita,kiu situas ĉe la fama Wangfujing komerca kvartalo en Pekino. Posttagmeze ni vizitis pitoreskan Someran Palacon – plej granda kaj perfekta konservita ĝardeno de imperia epoko en Ĉinio.

 La duan tagon,antaǔtagmeze,ni ĉiuj venis al pekina flughaveno por kuniĝi kun la grupeto,kiun s-ro Andrzej Grzebowski gvidis travojaĝi Usonon,kelkajn insulajn landojn en Pacifiko,Japanion kaj Koreion. Foririnte de la flughaveno ni kune vizitis la grandiozan Badaling Grandan Muron,Muzeon pri Granda Muro kaj rigardis la panoraman filmon pri Granda Muro.
 La trian tagon,ni daǔrigis nian vizitadon en Pekino. Ni stratumis en kelkaj Hutongoj – malnovaj kaj klasikaj loĝkvartaloj; kaj sekve ni vizitis la Malpermesitan Urbon de Ming- kaj Qing-dinastioj,kiu vere surprizis niajn grupanojn,kiuj admiris tiun pri la grandiozeco kaj pompo; elirinte al Tian`anmen placo,kiu estas la plej granda en la mondo la grupanoj promenis kaj fotis; paŭzinte kaj etmanĝinte nia grupo ekskursis al la simbolo de Pekino – Ĉiela Altaro,kiu estis la tereno preĝi speciale por tiamaj imperiestroj de Ming- kaj Qing-dinastioj. Najbare de la Ĉiela Altaro estas fama Ruĝa Ponto bazaro precipe por eksterlandanoj,tial nia grupo certe aperis tie. Estas evidente,ke ĉi tie la eksterlandanoj estas pli multaj ol ĉinoj,kio estas tute aparta ol en aliaj urboj en Ĉinio!

 Vespere,la tuta grupo venis al la trajna stacidomo por veturi al Tibeto kun la subskribitaj “Registriloj por Sano”,nur unu maljuna s-ro el tiu grupo,kiu ne adaptiĝis al la alta marnivelo de la altebenaĵo de Tibeto,sole veturis al la fama turisma urbo Xi`an,tamen kune kun nia grupo uzis la saman trajnom,kiu trapasas Xi`an urbon. Je la 21:30 ni ĉiuj entrajniĝis al la tibeta direkto.

 La 24-an de okt.,en trajno. La trajno traveturis Shijiazhuang, Zhengzhou, Xi`an, Lanzhou, Xining kelkajn ĉefurbojn de iliaj provincoj. Niaj grupanoj babilis,ĝuis pejzaĝojn tra la trajna fenestro,manĝis kaj ripozis en trajno.

 La 25-an de okt.,en trajno kaj Lhasa. Tage,nia trajno daŭre veturis al Tibeto kaj trapasis la startan urbon Ge`ermu de la fervojo de Qinghai provinco ĝis Tibeto, Kunlun montan pasejon,Xixikeli Protektan Zonon por raraj bestoj,Tuotuo riveron,Tanggula montan pasejon,Naqu urbon,Dangxiong urbon kaj vespere je 20:58 atingis Lhasa urbon –  ĉefurbo de Tibeto. Nia tibeta amiko kun sia ŝoforo atendis nin ĉe la elirejo de Lhasa stacidomo kaj sendis nin al la pure tibetstila hotelo kaj tie ni konsiliĝis pri la morgaǔaj programeroj.

 La 26-an de okt.,Lhasa. Antaǔtagmeze 9:00 nia amiko s-ro HE kun sia ŝoforo venis al nia hotelo kaj gvidis nin viziti la simbolon de Tibeto – Budala Palaco. La solena kaj mistera Budala Palaco solide staras ĉe la urbocentro,kontraǔ kiu sidas la plej altklasa ŝtata administracio – tibeta registaro. Laǔ la preskribo,ĉiu,kiu volas viziti Budala Palacon,devas anticipe peti la permeson por eniri la palacon. Se en la kuranta tago la nombro de vizitantoj atingus la limigon de la permeso,la vizitanto devas atendi la dua-tagan permeson,k.s.. Ĝis funkcias la fervojo inter Qinghai provinco kaj Tibeto oni ankoraǔ ne ellaboris tian preskribon. Estas bone,ke anticipe ni jam aranĝis tion laŭ nia programa tagordo,tial ni facile ricevis la biletojn de Budala Palaco. De la ekstera enirejo ĝis la palaco estas bela ĝardeno kun florantaj floroj kaj densaj arboj. Je la pli proksima rigardo al Budala Palaco,ĝi aspektas pli ĉielskrapa kaj solena. Ĉe la enirejo de la palaco staras sekuristoj kaj iks-kontrolilo,ĉiuj vizitantoj devas esti kontrolitaj de sekureco,tamen antaŭe ne estis tia postulo. Tiu kontrolado estas  pli serioza eĉ ol tiu de enaviadiliĝo.
 Budala Palaco staras sur la marnivelo de pli ol 3700 metroj,altas je 115.7 metroj kaj areas je cent-tridek mil kvadrataj metroj,estas sidejo de pasintaj Dalai Lamaoj. Ene estas palacoj,budhaj haloj,ĉambroj de Tripitako,kaj sennombraj pentraĵoj, regiliaj instrumentoj,klasikaj libroj kaj aliaj trezoraj aĵoj. Ankaŭ Budala Palaco estas enlistigita kiel Monda Kultura Heredaĵo. La Mistera etoso de la Palaco,pia ekzercado de lamaoj,solida preĝado de kredantoj je Budhismo igis la vizitantojn pretervole solenigi sin.
 Paŭzinte kaj tagmanĝinte,je 15:00 ni vizitis ankaǔ Dazhao Templon. Tiu templo estis konstruita antaǔ 1300 jaroj en la Tang-dinastio,kiam Wencheng princino de la tiama imperiestro edziniĝis al la tiama reĝo de Tibeto,estas la plej fruperioda sanktejo de tibeta Budhismo,ankaŭ la reprezentanto de antikvaj konstruaĵoj en Tibeto. Ĝi sinteze esprimas la atingon multflankan de la arkitekturo, pentrarto, skulpturo, inĝenieraj teknikoj,kaj lerte kombinas la stilojn de Han-nacia kaj Tibet-nacia artoj. Dazhao Templo estas valora materialo de la reala objekto pri la esplorado de tibeta ekonomio,kulturo,historio,religio kaj arto,kio aktive akcelis la amikajn rilatojn kaj la interŝanĝon pri ekonomio kaj kulturo inter Han-nacio kaj Tibet-nacio kaj de iu flanko spegulis la grandan oferadon de tibeta popolo al la riĉigo de kulturo de ĉinaj nacioj.

 Post la vizitado,la grupanoj libere stratumis en Bakuo kultura kaj komerca kvartalo,kiu situas en la prospera kaj tipa tibeteska areo. Ĉi tie oni konservis la perfektan antikvan straton,kiu estas koncentrejo de ekonomio,kulturo,nacia metio kaj tibetaj moroj kaj kutimoj kaj kie estas abunda je diversaj varoj,estas vivoplena.

 Nia tibeta amiko humure kaj brile prezentis Budala Palacon,Dazhao Templon kaj Lhasa urbon,kaj kulturon,historion kaj religion en Tibeto,kio ĝenerale konigis niajn eŭropajn grupanojn pri Tibeto.
La ekzota aparta kulturo,longa historio kaj karakteriza vivmaniero en Tibeto profunde logis la scivolemajn fremdlandajn turistojn. La gvidantino de nia grupo,f-ino Ganieszka kelkfoje diris al mi en Lhasa urbo,ke ŝi vere volas longe vivi en Tibeto kaj bone sperti la specialan Tibeton. Ĉar Tibeto – la tria poluso de nia mondo,pure blanka neĝo,vasta agraro,lazura ĉielo,freŝa aero,magia kulturo,aparta natura pejzaĝo,trezoraj raraj bestoj k.a.,estas vere aliforma,vere altira! La vizito de Tibeto jam fariĝas la fiksa aranĝo de nia Esperanto-vojaĝado kaj en 2007-a jaro estos kelkfoja vizito de Tibeto por nia aranĝo,tial por f-ino Agnieszka,aliaj fremdlandaj esp-istoj aǔ por tiuj eksterlandaj turistoj,kiuj volas viziti Ĉinion helpe de Esperanto,aliĝi al nia Esperanta aranĝo signifas la ŝancon viziti Tibeton kaj la ĝuon de niaj programeroj.

 Vespere,la grupanoj libere agis.

 La 27-an de okt.,frumatene. Nia tibeta amiko venis al nia hotelo por adiaǔi nin. Ĉe la trajna stacidomo ni interkonsentite interrevidiĝos en Tibeto por 2007-a jaro. Je 8:00 nia trajno foriris de Lhasa urbo al Pekino. Kvankam la vizitado en Tibeto estas mallonga,tamen la aranĝo por la vizitado de Tibeto estas riĉa kaj niaj grupanoj estas kontentaj.
 En trajno,la grupanoj ĝoje interparolas la impreson pri Tibeto kaj ĝuas la eksterajn pejzaĝojn. Oni sentas,ke la pejzaĝoj ambaǔflankde de la fervojo estas malsamaj ol kiam ni venis. Ah,vidaĵoj en alt-ebenaĵo de Tibeto kaprice ŝanĝiĝas,ĉar por nia trajno la vena horaro kaj la ira estas ĝuste inversa. Ni trapasis Dangxiong urbon,Naqu urbon,Tanggula montan pasejon,Tuotuo riveron,Xixikeli Protektan Zonon,Kunlun montan pasejon al la urbo Ge`ermu – starta stacio de la fervojo de Qinghai provinco ĝis Tibeto.

 La 28-an de okt.,nia trajno daŭrigis la veturadon al Qinghai Lago,Xining urbo,Lanzhou urbo kaj vespere atingis Xi`an urbon kaj ĉe la kajo de la stacidomo laǔ la difinita horo ni kuniĝis kun la maljuna s-ro el nia grupo,kiu kaŭze de sia koro ne kune kun ni vizitis Tibeton kaj sole vizitis Xi`an urbon kaj tie li ekskursis al la Muzeo de Terkotaj Soldatoj,Pagodo de Granda Ansero,Granda Moskeo,Urbomuro k.a. aranĝite kaj akompanite de la loka esp-isto,s-ro ZHU komisiita de ni. Do,ni kune trajnveturis al Pekino.
 La trajno traveturis Zhengzhou urbon,Shijiazhuang urbon kaj al Pekino.
 (Klaku la retpaĝon http://www.interrilatoj.com/turismo.html kaj legu la alian artikolon por la vojaĝo al Tibeto – 2006 Esperanto-turismo – Vojaĝado de Ĉiela Vojo,kaj klaku http://www.interrilatoj.com/turismo.html ,legu la antaǔan artikolon pri “Mistera Neĝkovrita Altebenaĵo -- Tibeto bonvenigis la Esperantan Grupon de Pollando”)

 La 29-an de okt.,matene. Je 8:00 nia trajno akurate alvenis al Pekino. Ankoraŭ niaj pekinaj amikoj s-ino JIANG kaj s-ro XUE renkontiĝis kun ni ĉe la elirejo de la stacidomo kaj ni kune busveturis al nia antaŭa hotelo. En hotelo la grupanoj paŭzis,manĝis kaj ordigis sian pakaĵon. Posttagmeze ni ekskursis al Beihai parko kaj ĉe vespero iuj grupanoj promenis en la fama Wangfujing komerca kvartalo. Vespere en la restoracio de nia hotelo ni kelkope drinkis kaj babilis,estas tre ĝojaj.

 La 30-a de okt.,frumatene. Je 4:30 nia buso sendis nian grupon al la pekina flughaveno. Kaj tie ni ĉirkaǔbrakis nin,svingis manojn por adiaǔi kaj esti ŝancon refoje intervidiĝi.

 Ĉi-foja vojaĝado en Ĉinio finiĝis,tamen en la 2007-a jaro ni plu daǔrigos la aranĝojn de Esperanto-turismo.

 Pli da detalaj aranĝoj de nia Esperanto-turismo por 2007 jam aperas en la retpaĝo: http://www.interrilatoj.com

 LIU Jianguo

 2006-11-03