INTERRILATOJ EN LA MONDO


Instrua Plano por Infanoj en Ĉinio

 De ĉi-jaro,la eduka entrepreno gvidata de esperantistoj posedas multajn infan-ĝardenojn en Ĉinio serioze realigas la planon: engaĝi/inviti fremdlandajn instruistojn,kiuj povas instrui anglan lingvon al chinaj infanoj (se ili estus ankau esp-istoj,tre bone; se ne,tio ne gravas). La plano pri la instruado de angla lingvo por infanoj celas: praktiki la kunlaboron kunlaborante kun fremdaj esp-istoj kaj E-organizoj per/por Esperanto.
 La kondiĉoj el la instruistoj estas: 1) korpo-psiko-sana junulo kaj junulino; 2) ties aĝo povas esti senlimigita,se la infana edukado interesas al li/shi; 3) ilia studfako estas angla lingvo au ili kapablas instrui anglan lingvon al infanoj; 4) almenau unu jaron por instrui en Chinio au instrui en plilonga tempo lau la interkonsento.
 Atentigo: La instruotaj infanoj aĝas de 1 ghis 6 jaroj,kiuj lauaĝe estas dividitaj en kelk-gradaj kursoj. La ĉefa instrua metodo estas: instruistoj ludas kun infanoj per la parolado de angla lingvo por ekzerci infanan audadon
 La kondiĉoj al la instruistoj estas: 1) al ili nian invitilon por ke ili facile petu chinan vizon; 2) al ili duone senpagan au tute senpagan ir-revenan vojaĝkoston de/al ilia lando lau la interkonsento; 3) al ili senpagan loĝadon kaj manĝadon ĉiumonate en Ĉinio; 4) al ili ĉiumonate 2000 (du-mil) juanojn de monat-salajro (unu usona dolaro kostas preskau 8 ĉinajn juanoj,sed china valuto pli valoras en konsumado en Chinio).
 Ĉu vi povus konsenti kunlabori kun ni pri tio,ke vi varbas/rekomendas viajn landanojn,kiuj scipovas anglan lingvon kaj volontas instrui al ĉinaj infanoj en Ĉinio almenau unu jaron? Kompreneble,se tio sukcesus,ni pagos al vi au via organizo honorariojn lau la interkonsento.
Ni proponas,ke kontaktu kun viaj fremdlingvaj lernejoj au studfakoj. Eble tio povas helpi nian laboron.
 Kunlabore Via!
 Liu Jianguo Ĝenerala direktoro de Hefei Verdstelo Esplora Instituto pri Turismo
 P.S.: mia Skype en Interreto nimiĝas “Juglando”. Lau la bezono ni povas voĉe paroli enrete.

 Zorgataj demandoj kaj respondoj:

 1, Kiam isntruisto venos instrui al ĉinaj infanoj?

 Venu isntrui lau la interkonsentita dato.

 2, Kie instruisto laboras en Ĉinio? :

 Lau la instruonta bezono kaj dispono de infan-ĝardenoj,la instruistoj laboros en diversaj lokoj,au grandaj,mezaj au negrandaj urboj en Chinio.

 3, Ĉu ekzistas la kontrakto inter nia ambauflanko? :

 Jes,estos kontrakto inter ni ambauflanko.

 4, Dum la instruado,se mi volus reveni por labori en alia loko,ĉu mi povus anticipe ĉesigi la instruadon? :

 Principe,nur post kiam via labora limdato finighos lau la kontrakto,vi povas foriri lau via volo.

 5, Kiom da horoj/tagoj instruisto laboras tage/semajne? :

 Ili laboros 8 horojn tage / 40 horojn semajne.

 6, Kiom da liberaj tagoj instruisto havas semajne? :

  Du tagojn ĉiusemajne. Instruistoj ankorau povas ĝui ĉinajn feriojn lau ĉina leĝo kaj ankau du-tagan Kristnaskan Feston.

 7, Kiom da instruistoj en la sama infana ghardeno? :

 Ne samaj kvantoj da instruistoj lau la grandeco de diversaj infan-ĝardenoj.

 8. Ĉu oni instruas ununuran klason au diversaj klasoj? :

 Ne certa. Lau la kondiĉoj de infana ĝardeno,kaj en tiu infana ĝardeno oni instruas unu klason kaj en alia infana ĝardeno oni havus eblecon instrui du au pliajn klasojn.

 9. Ĉu vi bezonas kelkajn instruistojn? :

  Ne nur kelkajn,ni bezonas multege

 10. Ĉu iuj el viaj infanaj ĝardenoj scipovas paroli la anglan (por reciproke interkomunikiĝi)? :

 Jes,en ĉiuj infanaj ĝardenoj,kie fremdlandaj instruistoj instruos,estas iliaj kolegoj,kiuj povas paroli kun ili por reciproke interkomunikiĝi.

 11, Kiamaniere viaflanko pagas al instruisto? :

  Parte per ĉina valuto kaj parte per la cirkula valuto.

 12, Kian loĝejon instruisto havas? :

 Ili loĝos en kolektiva loĝdomo kaj ĉiu ĉambro povas loĝigi 2 – 3 homojn. En loĝejo estas meblaro,litaĵo,telefonilo,televidilo,fridujo,klimatizilo kaj necesejo.

 13, Kie instruisto manĝas ĉiutage? :

  Ili senpage manĝos ĝenerale en la manĝejo de sia infan-ĝardeno,same kiel la chinaj instruistoj.

 14, Krom ke mi povas varbi/rekomendi,ankau mi povas peti,ke mia(j) amikoj varbu/rekomendu tiujn,kiujn volas instrui en Ĉinio. Do,mi volas scii,se nia varbado sukcesus,kiom da honorario vi povas pagi al mi/ni? :

  Ni pagos al vi po 50 U$D lau-kape.

 15, Ĉu mi povus legi la kontrakton? :

 Jes,vi povas libere legi,jes sube.

 Kara amiko:
 Se vi interesiĝus pri la instruado de angla lingvo al ĉinaj infanoj en Ĉinio,bonvole legu la suban kontrakton.
 Se vi vere volus instrui en Ĉinio,bonvole sciigu viajn kelkajn privatajn informojn (ekz.: iomete prezenti vin mem,plenajn nomojn,sekson,aĝon,geedziĝon,fakon,profesion,nomon de via urbo, adreson,telefonan/faksan numeron,pasportan numeron k.a.).
 Ĉiam ajn varman bonvenon al Ĉinio por via celo kaj sonĝo!
 Mi kredas,ke nia kunlaboro estos fruktodona kaj ni certe profitos de nia kunlaboro.
 Kontaktu kun ni!
 Retadreso: yjs00815@mail.hf.ah.cn

       -------------------------------------------------------------------------------------               

LA KONTRAKTO
PRI  LA  INSTRUADO  EN  CHINIO

 A. ______ Infana Ghardeno en ______ urbo de Chinio engaghas s/f-inon/s-ron ______ ______ el ______ lando kiel la anglelingvan instruiston por sia infana ghardeno. La ambauflanko memvole subskribas chi tiun kontrakton per la amikeca kunlabora spirito kaj garantias serioze plenumi la diversajn devojn interkonsentitajn de la kontrakto.  

 B. La kontrakto validighas de la ____t.____m.______j. kaj finighas ghis la ____t. ____m. ______j..

 C. La labora tasko de la engaghato estas: la anglelingva instruado en infana ghardeno (legu la detalon che la aldonita dokumento de la kontrakto).

 Ch. La engaghato ricevas la monatan salajron de du-mil juanoj (¥2000),kiu povas esti parte shanghita per la cirkulanta valuto lau la preskribo de china legho pri fremda valuto. 

 D. La devoj de la engaghanto: la engaghanto
 1. al la engaghato prezentas la koncernajn chinajn leghojn,statutojn kaj preskribon pri la administrado de fremdlandaj fakuloj en Chinio kaj la laboran sistemon de la engaghanto. 
 2. la instruadon de la engaghato direktas,kontrolas kaj taksas.
 3. al la engaghato liveras necesajn laborajn kaj vivtenajn kondichojn.
 4. al la engaghato sendas la kunlaboran kolegon.
 5. al la engaghato ghustatempe asignas la salajron.

 E. La devoj de la engaghato: la engaghato
 1. observas chinajn leghojn kaj statutojn,ne intervenas en la internaj aferoj de Chinio.
 2. observas la laboran sistemon de la engaghanto kaj la koncernan preskribon pri la administrado de fremdlandaj fakuloj en Chinio,akceptas la laboran aranghon, direktadon,kontroladon kaj taksadon fare de la engaghanto. Nekonsentite de la engaghanto, la engaghato malpermesite kumulas alian postenon,kiu senkoncernas la engaghanton.
 3. lau la difinita tempo elfaras la laboran taskon kaj garantias ghian kvaliton.
 4. respektas la politikon pri religio en Chinio,ne agas pri aliaj aferoj ekster sia posteno.
 5. respektas chinajn popolajn moralan normon,moron kaj kutimon.

 F. La shanghigho,eksigo kaj abolo pri la kontrakto
 1. La ambauflanko devas kredite observi la kontrakton. Sen la komuna interkonsento,iu ajn flanko nepermesite shanghas,eksigas kaj abolas la kontrakton.
 2. Interkonsentite de la ambauflanko,la kontrakto povas esti shanghota,eksigota kaj abolota. Antau ol atingi la interkonsenton,la ambauflanko ankorau serioze plenumas la kontrakton.
 3. La engaghanto havas rajton eksigi la kontrakton per la papera sciigo al la engaghato lau la subaj kondichoj:
 (a) pro tio ke la engaghato ne plenumas au plenumas la kontrakton ne lau la difinitaj kondichoj,kaj rimarkigite de la engaghanto la engaghato ankorau ne korektas sian agadon.
 (b) pro tio,ke lau la kuraca diagnozo,post la sinsekva 30-taga forpermeso de la malsano,la engaghato ankorau ne povas funkciigi sian laboron.
 4. La engaghato havas rajton eksigi la kontrakton per la papera sciigo al la engaghanto lau la subaj kondichoj:
 (a) pro tio,ke la engaghanto ne liveras al la engaghato necesajn laborajn kaj vivtenajn kondichojn.
 (b) pro tio,ke la engaghanto ne pagas la salajron al engaghato lau la difinita tempo.

 G. Kaucio kontraua al la kontrakto:
 Iu ajn flanko,kiu ne plenumas au plenumas la kontrakton ne lau la difinitaj kondichoj, devas kompensi al la alia flanko la kaucion kontrauan al la kontrakto de kvin-mil juanoj (¥5000).
 Kauze de la nerezistebla evento,la engaghato,kiu postulas eksigi la kontrakton, devas montri al la engaghanto la atestilon pri tio el la koncerna institucio. Akceptite de la engaghanto la engaghato mempagas la transportan koston foriri de Chinio. Se la engaghato senkauze eksigus la kontrakton,krom mempagi la elspezon foriri de Chinio,ankau kompensas al la engaghanto la kaucion kontrauan al la kontrakto lau la supredirita sumo.
 Kauze de la nerezistebla evento la engaghanto postulas eksigi la kontrakton kaj ricevis kapjeson de la engaghato,la engaghanto pagas al la engaghato la elspezon foriri de Chinio. Se la engaghanto senkauze eksigus la kontrakton,krom pagi al la engaghato la elspezon foriri de Chinio,ankau kompensas al la engaghato la kaucion kontrauan al la kontrakto lau la supredirita sumo.

 Gh. La  aldonita  dokumento  de la kontrakto estas la nedisigebla parto de la kontrakto, havas la saman validecon kiel la kontrakto.

 H. La kontrakto validighas de la tago,ke la ambauflanko subskribas ghin,kaj
mem senvalidighas de la tago,ke la kontrakto limtempighas.

 Iu ajn flanko,kiu postulas subskribi la novan kontrakton,devas prezenti al alia flanko la postulon antau naudek tagoj che la limtempigho de la kontrakto. Interkonsentite de la ambauflanko,subskribighos la nova kontrakto.
 Post kiam la kontrakto limtempighis,la engaghato mempagas chiun elspezon dum la restado en Chinio.

 Hh. Arbitracio:

 Kiam okazas la konflikto de la kontrakto inter la ambauflanko,kiel-eble-plej la ambauflanko konsilighas au konkordighas inter unu kaj la alia. Se tio ne povas atingi la efikon,la ambauflanko povas peti la arbitracion de la arbitracia institucio pri Fremdlanda Kulturo kaj Eduko sub la Shtata Buroo de Fremdlandaj Fakuloj.

 La kontrakto subskribighas je la ____t.____m.______j. en _______ urbo kaj la ambauflanko posedas po unu enhavosaman kontrakton en china kaj angla (au Esperaznta) lingvoj kaj tiu dulingva kontrakto validighas egale.

 

      Engaghanto:                            Engaghato:

 

      Dato:                                  Dato:

-------------------------------------------------------------------------------

LA  ALDONITA  DOKUMENTO
DE  LA  KONTRAKTO
PRI  LA  INSTRUADO  EN  CHINIO

  A. Labora tasko
 Lau la norma angla lingvo la engaghato instruas paroligan lingvon al infanoj,devas ludi kaj amuzighi kun infanoj,kaj ekzercas infanojn per fabelaj programeroj,kio postulas,ke infanoj povas aude atingi la komprenon kaj bushe paroli pri ordinaraj frazoj de angla lingvo (ne postulas,ke infanoj povas angle skribi). La engaghato devas ellabori instruan projekton kaj semestrofinan resumadon.

 B. Kondichoj pri rekompenco en laborado por la engaghato
 1. La rekta rekompenco estas monate salajro de du-mil juanoj (¥2000),kiu estas pagata per china valuto. La salajro kalkulighas de la tago,ke la engaghato venas al la posteno kaj finighas de la tago,ke la kontrakto limtempighas. La taga salajro estas kalkulita lau tridekono de monata salajro. La sepdek procentoj da salajro povas esti shanghita per ia cirkulanta fremda valuto. La engaghato devas pagi lauenspezan imposton lau china legho.
 2. La nerekta rekompenco estas liveri al la engaghato bazajn vivtenajn kondichojn:
 (a) aranghitajn en infana ghardeno la manghadon kaj loghejon,kiu havas akcesorajn meblon,litajhon,telefonilon,televidilon,fridujon,necesejon kaj klimatizilon.
 (b) la kuracan koston kontrau malsano,sed la engaghato devas peti la kuracadon che la kliniko difinita de la engaghanto. Se che la nedifinita kliniko,la engaghato mempagas sian kuracan koston. La engaghato mempagas la kostojn registri kuracadon che kliniko, de transportado al kuracado,de dentoprotezo,de vizaghoplastio,de saniga masagho,de okulvitro,de enhospitaligho,de manghado en hospitalo,de prenitaj nekuracecaj nutrajhoj kaj de kliniko-deirado de kuracisto.
 (c) internacian flugbileton kun ekonomia kajuto (de plej proksima distanco for de Chinio ghis la lando de la engaghato).
 (ch) sharghokoston pri pakajho: se per aviadilo, la engaghato povas ghui la repagon ghis dudek kvar kilogramoj da ekspedita pakajho,kiu estas kalkulita ne per la prezo transporta de la aviadilo sidita de la engaghato mem.

 C. Labora tago kaj libera tago
 1. La engaghato laboras ok horojn chiutage,kvin tagojn chiusemajne.
 2. La engaghato povas ghui chinajn feriojn,jen: Novjaran Tagon, Printempan Feston, Internacian Feston de Laboruloj (majo), Nacian Feston kaj aliajn feriojn difinitajn de chinaj legho kaj statuto.
 3. La engaghato povas ghui ankau ian ferion lau sia nacieco kaj kredo de religio, ekz.: dum Kristnasko du-tagan ferion.

 Ch. Forpermeso de malsano kaj forpermeso de privata afero
 1. La engaghato petas la forpermeson de malsano nepre per la atestilo el la difinita kliniko. Dum la kontrakta tempo,se la sumigaj forpermesoj de malsano nesuperus tridek tagojn,la monata salajro estas cent-procente pagita;se la sumigaj forpermesoj de malsano superus tridek tagojn,la engaghanto havas rajton eksigi la kontrakton;se la kontrakto estus neeksigita,dum la forpermeso de malsano la monata salajro estas malaltigita je tridek procentoj;la engaghato,kiu resanighas kaj kapablas labori,povas ricevi cent-procento da salajro monata.
 2. Dum la kontrakta tempo,la engaghato mempagas la kuracan koston che kliniko pro la privata bezono;dum la kontrakta tempo,la engaghato mempagas la kuracan koston por viziti kuraciston en regionoj de Taiwan,Hongkongo kaj Aomen de Chinio kaj ekster Chinio.
 3. En labora tempo,por forpermeso de privata afero la engaghato devas peti la permeson de la engaghanto kaj pro tio la engaghanto depagas lau-tagan salajron de la engaghato. Dum la kontrakta tempo, la forpermeso de privata afero de la engaghato ne povas superi dek tagojn. Foja forpermeso de privata afero ne povas superi tri tagojn; se la forpermeso de privata afero de la engaghato superus pli ol tri tagojn,la engaghato depagus salajron de chiuj tagoj de la forpermeso. Sen la permeso de la engaghanto,se la engaghato forestus la laboran postenon unu tagon,la engaghanto depagus tri-tagan salajron k.s.;se la evento de la senpermesita foresto de labora posteno sinsekve okazus,la engaghanto havas rajton eksigi la kontrakton kaj persekuti la engaghaton pri la respondeco kontraua al la kontrakto.

 D. La limdato de prova instruado kaj kredita kaucio
 1. La limdato de prova instruado por la engaghato dauras sesdek tagojn. Dum la limdato de la prova instruado,se la engaghanto trovus,ke la san-stato au la instrua nivelo de la engaghato ne kapablas por la labora posteno difinita de la kontrakto,havas rajton eksigi la kontrakton.
 2. La engaghato povas preni la memachetitan aliran al Chinio internacian flugbileton de ekonomia kajuto kiel la kreditan kaucion. Post la limtempigho de la kontrakto la engaghanto redonos egalvaloran monon lau la sumo de la flugbileto.

 E. Tion,kion se la kontrakto ne inkluzivus,la ambauflanko povos plue trakti inter unu kaj alia.

 F. La rekonfirmo kaj shanghigho de la aldonita dokumento de la kontrakto devas esti interkonsentita de la ambauflanko. La interkonsento atingita devas esti en la skriba formo,kaj la interkonsento en chia parola formo estas senvalida por la ambauflanko.

 Tiu chi aldonita dokumento havas la saman validecon kiel la kontrakto,estas
nedisigebla parto de la kontrakto.

      Engaghanto:                         Engaghato:

       Dato:                               Dato:

=================================================================

Employ foreign teacher for
______Kindergarten of China foreign teacher Employment contract

 I. ________ Kindergarten of China (Party of employer) wishes to hire Mr(Ms)________(nationality)________(name)________(Chinese name) (Party of employee) as an English infant teacher. The two parties, in a spirit of friendly cooperation, agree to sign this contract and pledge to fulfill conscientiously all the obligations stipulated in it.
 II. The period of service will be from the______day of______,20__ to the ______day of______,20__
 III. The duties of Party of employee: Education of English in kindergarten (see attachments)
 Ⅳmonthly salary of Party of employee will be ¥2000 yuan RMB, part of which can be converted into foreign currency according to foreign exchange control regulations.
 V.obligations of Party of employer
 1. Party of employer shall introduce the laws, decrees, regulations concerning administration of foreign experts and relevant regulations enacted by the Party of employer.
 2. Party of employer shall conduct direction, supervision and evaluation of the work of Party of.
 3. Party of employer shall provide Party of employee with necessary working and living conditions.
 4. Party of employer shall provide co-workers.
 5. Party of employer shall pay salary regularly to Party employee.
 VI. obligations of Party of employee
 1. Party of employee shall observe the laws, decrees and relevant regulations enacted by the Chinese government and shall not interfere in China's internal affairs.
 2. Party of employee shall observe the work system of party of employer and regulations concerning administration of foreign experts and shall accept the arrangement, direction, supervision and evaluation from party of employer in regard to his/her work. Without the consent of party of employer, Party of employer shall not render service unrelated to the work agreed on with Party of employer.
 3. Party of employee shall complete the tasks agreed on schedule and guarantee the quality of work.
 4. Party of employee shall respect China's religious policy, and shall not conduct religious activities incompatible with the status of an expert.
 5. Party of employee shall respect the Chinese people's moral standards and customs.
 VII. Revision, Cancellation and Termination of the Contract
 1. Both parties should abide by the contract and should refrain from revising, canceling, or terminating the contract without mutual consent.
 2. The contract can be revised, canceled, or terminated with mutual consent. Before both parties have reached an agreement, the contract should be strictly observed.
 3. Party of employer has the right to cancel the contract with a written notice to Party of employee under the following conditions;
 (1) Party of employee does not fulfill the contract or does not fulfill the contract obligations according to the terms stipulated, and has failed to amend after Party of employer has pointed it out.
 (2) According to the doctor's diagnosis, Party of employee cannot resume normal work after a continued 30 day sick leave.
 4. Party of employee has the right to cancel the contract with a written notice to party of employer under the following conditions:
 (1) Party of employer has not provided Party of employee with necessary working and living conditions as stipulated in the contract.
 (2) Party of employer has not paid Party B as scheduled.
 Ⅷ Breach Penalty
 When either of the two parties fails to fulfill the contract or fails to fulfill the contract obligations according to the terms stipulated, that is, breaks the contract, it must pay a breach penalty of 5000 yuan RMB.
 If Party of employee asks to cancel the contract due to events beyond control, it should produce certifications by the department concerned, obtain the consent of party of employer, and pay its own return expenses; If Party of employee cancels the contract without valid reason, it should pay its own return expenses and pay breach penalty to Party of employer. If Party of employer asks to cancel the contract due to events beyond control, with the consent of Party of employee, it should pay return expenses for party of employee; if Party of employer cancels the contract without valid reason, it should pay return expenses and a breach penalty to Party of employee.
 Ⅸ The appendix of this contract is an inseparable part of the contract and has equal effect
 X This contract takes effect on the date signed by both parties and will automatically expire when the contract ends. If either of the two parties asks for a new contract, it should forward its request to another party 90 days prior to the expiration of the contract, and sign the new contract with mutual consent. Party of employee shall bear all expenses incurred when staying on after the contract expires.
 XI Arbitration
 The two parties shall consult with each other and mediate any disputes which may arise about the contract. If all attempts fail, the two parties can appeal to the organization of arbitration for foreign experts affairs in the State Administration of Foreign Experts Affairs and ask for a final arbitration.
 This Contract is signed this_____ day of _______,20__, in duplicate, in the Chinese and English ,both texts being equally authentic.

 Party of employer (Signature)

 Party of employee (Signature)


---------------------------

 Employ foreign teacher for ________Kindergarten of China

 Attachment of foreign teacher Employment contract

 A. Tasks of work:
 The employee should be able to communicate with the children in the kindergarten using standard English. The employee is asked to play games, do exercises, attend activities, and teach children to rehearse and play dramas, in order to let children understand and speak daily topics (written English is not acquired). The education schedule and final summary should be provided by the employee.
 B. Salary
 1. Direct payment
 The employee will be paid by cash 2000 yuan RMB monthly. The salary will be paid by RMB from the date when the service will be provided to the date when the contract is fulfilled. The salary will be paid every month. The salary will be calculated by days if the service is not provided as a whole month. Daily salary will be 1/30 of monthly salary (same in Feburary). 70% of the salary or under can be converted to foreign currency. The employee should pay the individual income tax in respect to “PRC law on personal income tax”
 2. Indirect payment: Party of employer will guarantee the basic living condition in China:
 (1) The living and dining of Employed teachers will be arranged inside the kindergarten. The furniture, bed, telephone, television, refrigerator, bathroom and air conditioner will be included in the rooms provided for living.
 (2) The medical expenses will be provided by public medical services for party of employee in designated hospital for medical treatment to foreigners, in the non-designated hospitals for medical treatment at their own expense. In addition, registrations, medical transportation, embed teeth, face-lifting, health massage. Spectacles. Hospital meals and the use of non-medical drugs and doctors visits supplement the costs themselves.
 (3) International air travel (Closest distance from the country of party of employee to China international economy class airfare recent)
 (4) luggage transportation costs (if by air, 24 kg of baggage should be separated transport price valuation. Not to random transport price valuation. )
 C. working hours and rest leave
 1, Party of employee work for eight hours daily, weekly working hours to five days.
 2, Party of employee can enjoy the Chinese festive leave :
 New Year's Day and Spring Festival, International Labor Day, National Day and the laws and regulations of other holidays.
 3, Party of employee can enjoy day leave depending on their nationality and belief. For example: Christmas day 2 days.
 D, sick leave and leave
 1, Party of employee is able to ask sick leave with a designated foreign medical certificate by party of employer. Party of employee is paid with the wages to 100% in a contract period, with 30 days of sick leave. Party of employer can terminate the contract if the sick leave is more than 30 days. If not cancelling the contract, wages will be issued to 70%, up until the resumption of normal work.
 2. In the contract period, party of employee has to take care of the cost of private medical care and medical visits in Taiwan, Hong Kong, Macao and overseas Chinese medical treatment at their own expense.
 3, Party of employee must request leave under the agreement of party of employer, who will hold daily wages. In the contract period, no more than 10 days accumulated leave is allowed. The leave must be no more than three days in a row. Otherwise, two days of wages will hold for the leave of one extra day.
 If party of employee is absent without the consent of party of employer, three days wages will hold for every day of unauthorized absence. In severe cases, party of employer is entitled to cancel the contract, and accuse the responsibility for the violation.
 E, contract probation and credibility Margin
 1, the probationary period of party of employee is 60 days, during the trial period, party of employer reserves the right to cancel the contract if the health condition or the competent professional level are not qualified.
 2, Party of employer can provide the economic class international air travel tickets as credibility deposit, which will be reimbursed before the contract expires.
 F, The other issues that the standard employment contract does not covered concerning by both parties.
 G, the provisions of this employment contract attachment must be identified and changed in the consultation and agreement of both parties, and stipulated in written announcement, any oral agreements are regarded as invalid.
 This attachment has the same effect with the standard employment contract, which is an integral part of the contract.

 Party of employer signature date


 Party of employee signature date

 

 -------------- Aldonaĵoj 相关附件 ---------------------

 1. PETITION AS TEMPORARY WORKER (外国人就业登记表)

 2. EMPLOYMENT REGISTRATION OF FOREIGN WORKERS (外国人就业申请表)